พิธีอัญเชิญและบวงสรวงพระวิษณุกรรม

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 ทางบริษัทฯ ได้ทำพิธีอัญเชิญและบวงสรวง องค์พระวิษณุกรรม ซึ่งเป็นเทพแห่งช่าง เพื่อเป็นสิริมงคล และประสบความสำเร็จในงานช่าง อีกทั้งยังเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพนักงาน PMC ทุกคน