กิจกรรม (Big Cleaning Day) 2019

อีกหนึ่งกิจกรรมประจำปีของบริษัทฯ ที่จัดขึ้น เพื่อปลูกจิตสำนึกในความมีระเบียบวินัยของพนักงาน  และเพื่อส่งเสริมให้พนักงานทุกคนได้มี
ส่วนร่วม ในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร โดยยึดตามหลัก 5 ส. คือ   1. สะสาง  2. สะดวก  3. สะอาด  4. สุขลักษณะ  5.สร้างนิสัย