กิจกรรมอบรมอัคคีภัย

ทางบริษัท พรีเมียร์ แมชชีนเนอรี่ จำกัด ตระหนักและเห็นความสำคัญของการดูแลและป้องกันการเกิดอัคคีภัย โดยได้จัดให้มีการอบรมอัคคีภัยขึ้น  เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562
ซึ่งกิจกรรมนี้ได้รับความสนับสนุนและร่วมมือเป็นอย่างดี จากทาง อบต.ไทรน้อยในการจัดวิทยากรมาเพื่อการอบรมทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ